Kontes Modifikasi IAM MBtech 2017 Surabaya

 

IAM MBtech 2017 Surabaya

IAM MBtech 2017 Surabaya IAM MBtech 2017 Surabaya
IAM MBtech 2017 Surabaya IAM MBtech 2017 Surabaya

 

MBtech Awards 2017 Surabaya

MBtech Awards 2017 Surabaya Juara 1 MBtech Awards 2017 Surabaya
Juara 2 MBtech Awards 2017 Surabaya Juara 3 MBtech Awards 2017 Surabaya

 

Juara 1 MBtech Awards 2017 Surabaya – Kijang Innova

Kijang Innova - Juara 1 MBtech Awards 2017 Surabaya Kijang Innova - Juara 1 MBtech Awards 2017 Surabaya Kijang Innova - Juara 1 MBtech Awards 2017 Surabaya
Kijang Innova - Juara 1 MBtech Awards 2017 Surabaya Kijang Innova - Juara 1 MBtech Awards 2017 Surabaya Kijang Innova - Juara 1 MBtech Awards 2017 Surabaya

 

Juara 2 MBtech Awards 2017 Surabaya – Toyota Yaris

Toyota Yaris - Juara 2 MBtech Awards 2017 Surabaya Toyota Yaris - Juara 2 MBtech Awards 2017 Surabaya Toyota Yaris - Juara 2 MBtech Awards 2017 Surabaya
Toyota Yaris - Juara 2 MBtech Awards 2017 Surabaya Toyota Yaris - Juara 2 MBtech Awards 2017 Surabaya

 

Juara 3 MBtech Awards 2017 Surabaya – Honda Stream

Honda Stream - Juara 3 MBtech Awards 2017 Surabaya Honda Stream - Juara 3 MBtech Awards 2017 Surabaya Honda Stream - Juara 3 MBtech Awards 2017 Surabaya
Honda Stream - Juara 3 MBtech Awards 2017 Surabaya Honda Stream - Juara 3 MBtech Awards 2017 Surabaya Honda Stream - Juara 3 MBtech Awards 2017 Surabaya